2. חרן.

- עיר במעלה הנהר בלחי 35 ' ק"מ מדרום מזרח לאדסה ( אורהוי בארמית' ארפה בערבית ' ( שבה ישב תרח לאחר שעזב את אור כשדים ( ברי יא 'לא . ( לאחר מותו של תרח נדד אברהם מחרן לארץ ישראל ( ברי יב , ד ה ) ואילו נחור אחיו נשאר בחרן ( ברי כד'י ואילך . ( מוצאים אנו את משפחת נחור בחרן גם בימי לבן נכדו' חותן יעקב ( ברי כז'מג ; כח'י ; כט'ד ה . ( במל"ב יט'יב = ) ישי לז' יב ) נזכרת חרן בין גוזן ( תל חילאף' במעלה הנהר חבור ) ובין רצף ( באשורית 3 קקד ' 11 ^ בגיבל סנגיאר ) כאחת הערים שחרבו בידי האשורים לפני סנחריב . ביח' כז'כג' היא נזכרת שוב כמרכז מסחרי בצד כנה ( באשורית Kannu בסביבות חבור' וע"ע ) ועדן ( בית עדן' במעלה הנהר פרת . ( השם חרן ( באשורית , Khan-un ביוונית , ( XaQgav מקורו בשומרית , Kharan ומכאן באכדית kharranu ( -דרך ;( ואין אנו יודעים' אם נוסדה העיר בימי השומרים או בתקופת מלכי בית אכד . ודאי הוא' שחרן העתיקה קבורה תחת בתיה וחורבותיה של העיר התורכית החדשה העומדת שם . ואף על פי שפעם בפעם עולה הסברה שמקומה האמתי הוא אסכי חרן " ) חרן הישנה" בתורכית 10 ' ( ק"מ מצפון מזרח לחרן' הרי חפירותיו של מלווא...  אל הספר
מוסד ביאליק