חרמה.

— עיר בקצה הדרומי של ארץ ישראל ; בשבעים : . E . 011 a לפי המסורת המקראית היתה חרמה' קודם שכבשוה ישראל' מרכז מדיני בדרומה של כנען' מעין עיר ספר מבוצרת' והיא שכנה ליד הדרך הראשית שהיתה הו לכת מקדש ברנע דרך מדבר צין להרי יהודה ; אף כרוכים בה כמה מן המאורעות שבתולדות התיישבותם של שבטי ישראל בארץ . בסיפורים שבמקרא על כיבוש חרמה נדרש שמה על החרמת העיר ( או הערים' עי' להלן ;( וליתר חיזוק הוסיפו פעם אחת לשם ה"א הידיעה : החרמה ( במי יד'מה . ( על כיבושה של חרמה נשתמרו במקרא כמה מסורות . לפי אחד הסיפורים . ניסו בני ישראל' בשעה שישבו כקדש ברנע ובסביבותיה' לעלות לארץ' וירד העמלקי והכנעני ' היושב בהר ההוא- ויכום ויכתום עד החרמה ( במי יד'מ מה . ( וכן מסופר בכתוב אחר' שבני ישראל בשעה שישבו בקדש המרו את פי הי ויעלו ההרה ; ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם .,. ויכתו אתכם בשעיר ( ע"ע ) עד חרמה ( דבי א'מד . ( כאן מסופר שביקשו בני ישראל ליכנס לארץ מן הדרום' וסופם שנחלו מפלה . ושוב כתוב אחר מספר על מלך ערד ( ע"ע ) שנלחם בישראל ; והיתה ידו על העליונה' ונדרו ישראל נדר לה' ' שאם יגברו על אויבם יח...  אל הספר
מוסד ביאליק