חרים, חרם.

— א ) אחת המשפחות של שבי הגולה בימי זרובכל' שמספר בניה שלוש מאות ועשרים ( עזי ב , לב , נחמי ז'לה . ( בני אותה משפחה היו מן האנשים שנשאו נשים נכריות בימי עזרא ( עזיי ' לא ;( מאלה' מלכיה בן חרם ( היינו בן משפחת חרם ' ( נמנה עם בוני החומה בימי נחמיה ( נחמי ג' יא . ( אף נזכר חרם עם ראשי העם שחתמו על האמנה ( נחמי י ' כח ' ( וכנראה אין הוא אלא ראש משפחת בני חרם באותו זמן . —ב ) השלישית שבכ"ד משמרות הכהונה ( דה"א כד'ח ' ( והיא אחת ( הרביעית ) מארבע המשמרות הנמנות ברשימת שבי הגולה שעלו בימי זרובבל : בני חרם אלף ושבעה עשר ( עזי ב'לט ; נחמי ז'מב . ( ברשימת הנהנים שבימי זרובבל וישוע בן יהוצדק ( נחמי יב'א ז ' ( שרוב השמות המנויים בה הם שמות של משמרות כהונה' אין חרם נזכר' כנגד זה בא שם השם רחם : שכניה ךחם מרמות ( פסי ג . ( סדר זה של שמות מקביל לסדר המשפחות שברשימת הכהנים ראשי האבות בימי יויקים בן ישוע : לשכניה ( צ"ל : לשכניה' לפי השבעים וכמה כ"י ) יוסף לחרם עדנא למריות חלקי ( שם . פס' טו ' ( ומסתבר שאף ברשימת הכהנים שבימי ישוע יש לגרוס שכניה חרם . ולא ךחם . בני חרם נמנים עם הכהנים שהושיבו נשים נכרי...  אל הספר
מוסד ביאליק