חרטמים.

- בסיפור יוסף נאמר . ששלח פרעה לקרוא לכל חרטומי מצרים וחכמיה לפתור לו את חלומו ( ברי מא-ח'כד . ( עוד נזכרים החרטומים בתיאור הנפלאות שהראו משה ואהרן לפני פרעה' ושם כינוי זה נרדף לחכמים ולמכשפים שנקראו אף הם לעשות בלהטיהם ( שמי ז'יא' כב ; ח'ג'יד'טו ; ט'יא . ( בספר דניאל נזכרים החרטמים האשפים ( דניא'כ ; ב'ב ' ( ואף כאן במקביל למכשפים ולכשדים ( שם ב'ב'י-כד , ד . ד ; וע"ע כשדים . ( ראשם של חרטומים נקרא כאן רב חרטמין או רב חרטמיא ( ד'ו ; ה'יא . ( כבר הכירו רבים שמלה זו מוצאה מן המצרית ולאחרונה הראה שטריקר גם את מקורה חר תפ ( או בדמוטית חר תבי ' ( שהיא צורה מאוחרת לפי הערך' והיא קיצור מן חרי חב חר חפ ( שפירושו : העומד בראשם של אלה אשר על ספר הפולחן ) — היינו כהן קורא ( לקטור ) ראשי . הכהנים הללו על פי רוב ממעמד הכהונה היו . בצדם של תפקידי הפולחן ששימשו בהם היו עוסקים במעשי מאגיה גם שלא לצרכים דתיים ; ואף ברפואה היו עוסקים . וע"ע מצרים' דת . . 24 A . H . GARDINER , JEA 24 ( 1938 ) , 164 3 . ; B . H . STRICKER . Oudheidkundige •• ^ Mededctlingen ( 1943 ) , 30—34 ; GARDINER , AEO 1 . 56  אל הספר
מוסד ביאליק