חרט.

— המסורת הפרשנית מפרידה בין חךט ביחיד לבין צורת הריבוי חריטים . בישי ח'א' פירשו שחרט הוא כלי לחרות בו אותיות או צורות' ויש שפירשוהו כך גם בשמי לב'ד . ומכאן באו מקצת חוקרים לראות בלשון חרט אנוש שבישי ח'א' ניגוד למכתב אלהים ( שמ' טז'לב ) שבמעשה הלוחות ( שטאדי . ( אף על פי כן נראה שחרט וגליון שביש' ח'א' וה גליונות והחריטים שבישי ג'כב' שהם מתלבשתן של בנות ציון עניין אחד הם . לשונות אלה' וכן : ויצר אותו בחרט ( שמי לב'ד ' ( וגם : ויצר ככרים כסף בשני חריטים ( מל"ב ה'כג ) שבמעשה נעמן וגיחזי כולם משמעם צרירה ( כדעת ' פרשנים מרובים ) במטפחת ושמלה . ולפי זה יש לפרש גם חרט אנוש כמציין עטיפת הנולד' שהנביא נצטווה לכתוב עליה את שמו של היילוד . מלת חרטים הנמצאת בכתובת הפיניקית מקרת חדשת.- והחרטית אש במקדשם אל ( כלומר והחרטים אשר במקדשים אלה ) יש לפרשה מעניין בגדי שרד . שני השמות הגליון והחרט משמשים כנראה גם במקצוע עשיית הפפירוס' וכנראה חרט הוא הצד הפנימי המכוסה' והגליון הצד החיצון' הגלוי . לפי פירוש זה קרובה מלת חרט ליוונית 6 . QX 7 ] C , % וממנה כרטיס בספרות התלמודית' ובכמה לשונות אחרות 'card וכדומה...  אל הספר
מוסד ביאליק