חרוץ, עמק החרוץ.

-נזכר בנבואתו של יואל ( ד'יד ) כשם נרדף לעמק יהושפט' שבו עתיד ה' לשפוט את הגויים באחרית הימים ולהשמידם . השמות עמק יהושפט ועמק החרוץ אינם ידועים לנו כשמות גיאוגרפיים' ולפיכך מסתבר שאין הם אלא שמות סמליים . השבעים תרגמו עמק החרוץ : iv rfj xoilddi Tfjg , blxiqc ( בעמק הדין . ( אונקלוס תרגם : במישר פלוג דינא . בפשי : עומקא דפסיקתא . הרי שעמק החרוץ נתפרש לתרגומים הללו עמק המשפט החרוץ . ודאי סומך פירושם על משמעותו של השם עמק יהושפט' אלא שאין ראיה שמלת החרוץ היא קיצור של המשפט החרוץ . אבל מלת חרוץ משמעה גם כלי דיש ( ישי כח'כז' והשווה עמ'א'ג ' ( והוא סמל לעונש העתיד לבוא על האויבים' ומצינו בנבואת יואל עוד סמלים אחרים לעונש של האויבים הלקוחים מחיי החקלאות : שלחו מגל כי בשל קציר בואו רדו כי מלאה גת ( יואל ד'יג . ( והשווה גם , in vaiie condsionis : v ^ בעמק הכליון החרוץ . וע"ע יהושפט' עמק יהושפט . פירושים לתרי-עשר ש-ל  אל הספר
מוסד ביאליק