חרונים, חרנים.

- עיר במואב' הנזכרת בקינות על חרבן מואב ( ישי טו'ה ; ירי מח'ה'לד . ( על פי צוער ומי נמרים' הנזכרות עם חורונים' אפשר לקבוע את מקומה במואב הדרומית' ומלשון מורד תורנים ( ירי מח'ה ' ( שניתן לסמכו אל הלשון רד הלתחם בחורנן' כלומר רד הילחם בחרונים' הנזכר בכתובת מישע מל ך מואב ( שוי ' ( 32 ' 31 נראה ששכנה העיר בקצהו התחתון של המורד . מוסיל הציע לזהות את חורנים עם אל עראק' 550 מי מתחת לרמת קיר מואב ו 10 ק"מ דרומית מערבית ממנה בקו אווירי . סמך לזיהוי מצא בריבוי המערות שבאותה סביבה . המקום עדיין לא נבדק בדיקה ארכיאולוגית . משמעותו של השם אינה ברורה כל צרכה . רגילים היו לגזור את השם מן המלה העברית חור' ולפי זה נקרא המקום כך על שום ריבוי החורים' כלומר המערות' בסביבתו . אולברייט סמך את השם חורניס לשורש הערבי ח'ור' ומשמעותו עמק' מקום נמוך . ושמא אין כאן אלא שם האל חורון ( ע"ע בית חורון ) בתוספת הלוקאטיב ים . וע"ע לוחית' מעלה הלוחית . yv ( 1936—37 ) , 7 ss . MUSIL , Moab 1 , 73 , 75 ; ABEL , GP 2 , 350 ; W . F . ALBRIGHT . AJSL 53  אל הספר
מוסד ביאליק