חרון אף.

— נא ) כמה וכמה שמות נרדפים במקרא למושג החימה' היוצאת לחבל ולכלות' ואלו הם : אף' חרון אף' חרון , חימה , זעם' זעף , עברה וקצף ; וכולם שכיחים יותר בדברים שנאמרו על האלהים' ופחות מכן בתיאור רגשותיהם של בני האדם . המובהק שבהם' היינו חרון אף' מיוחד לאלהים בלבד' ולא נאמר על האדם כלל ( אף על פי שהדיבור הפעלי חרה אפו ב ... משמש גם בבני האדם . ( חמתם של בני אדם' כל מקום שהמקרא מדבר בה' הוא גילוי של התרגשות חזקה העלולה להעביר את האדם על דעתו ולהביאו לידי מעשה אלימות ( בר' מט'ו ז ; תהי קכד'ג ; דה"ב כה'י יג ;( ומכיון שהפליגו בעצמתו של רגש אנושי זה' השתמשו בציורו לתיאור הכוח המשחית והמכלה שבפורענות הבאה מידי אלהים ( ועיי לקמן . ( אף ממשיל המקרא את החימה לאש ( ירי טו'יד ) ולמים ( הוי ה' י ) או למין נוזל בוער ( נח' א'ו . ( השמות הנרדפים של חימה כמעט כולם משמעות אחת להם' וקצתם יש ביניהם שינויי גוון דקים בלבד . דרך משל' חימה פעמים יש במשמעה גם רעל' כגון : המלאים חמת הי גערת אלהיך ( ישי נא'כ ; ועיי איוב ו'ד ; כ'כג . ( אף היא נסמכת לנקם ( יחי כד'ח ; נחי א'ב ; ועוד ) ולקנאה ( יחי טז'לח ; זכי ח'ב ' ( או לש...  אל הספר
מוסד ביאליק