חקופא.

— אבי משפחת נתינים שעלו עם שבי הגולה בימי בשבעים זרובבל B לעז : ' ( עזי feixa ב'נא , ; A נחמי אבל J ז - 'נג , Axoxxpa - ( . בשבעים לנחמי : . Ax ( e ) upa אפשר שאינו שם עברי ; ומשמעותו אינה ברורה . נות סבור ששרשו של השם הוא השורש הערבי ח _ קס' שפירושו היה עקום . NOIH , 1 PN , 227 מ  אל הספר
מוסד ביאליק