חצר התיכון.

- אשר אל גבול חורן' נזכרת רק פעם במקךא , והיינו ביתי מז , טז , בתיאור גבולה הצפוני של ארץ ישראל . מכלל תיאור הגבול מסתבר ש מקומה של חצר התיכון בקרבתה של חצר עינון ( ע"ע <( ויש מי שסבר שאין חצר התיכון אלא שם משנה לחצר עינון . ואחרים הפליגו והציעו לגרוס חצר עינון במקום חצר התיכון . בכתב יד אחד של המדנחאי כתוב כאן חצר השמון , ואולי עיקרה של גרסה זו היא חצר הישימון , שהוא שם נאה ליישוב בקצה המדבר , ואפשר שהשתלשלה מאותה גרסה גם השם Zavrav שבשבעים . B אבל השווה לכאן גם VL לבמ' א , טו < המעתיק את השם עינן 'Sena שהוא פרי דיטוגרפיה של האות V filius Enan- S filius Senan או , vldz laivav'b viog Aivav בוולגאטה : , domus Tichon כלומר בית תיכון . פורר , המבחין כין חצר עינן לבין חצר התיכון , הציע לזהות את האחרונה עם מאהין , הנמצאת 2 , 5 ק"מ מדרום לחולין ואין זו אלא השערה בלבד . t ,. 32 ( 1936 ) , 36 . 68 K . FURREK , ZDPV 8 ( 1883 ) , 29 J . ; ABEL , GP 1 , 302 ; K . ELLIOER , PJB p  אל הספר
מוסד ביאליק