חצצן תמר.

- המקום שהגיעו אליו כדרלעומר ובני בריתו בשובם מאיל פארן . במקום זה היכו את האמורי לאחר שהיכו את שדה העמלקי ( בר' יד'ז . ( ומסתבר ' שהיה המקום בקצה הדרומי של הארץ הנושבת ( וע"ע אמורי 1 ב . ( 1 באותו סיפור של מלחמת המלכים יש עוד שמות המורכבים משתי מלים , כגון : שוה קריתים , איל פארן ( ע"ע שמות , שמות מקומות . ( אבל אפשר שחצצון תמר שני שמות הם שנקרא בהם המקום בזמנים שונים , ומפני שבשעת עריכת הספר היה השם השני ידוע יותר , הוסיפוהו שיעיד על השם הראשון ; או שתמר הוא שם המחוז שהעיר חצצון שוכנת בו . והוסיפו את שם המחוז כדי להבדילה מחצצון אחרת ( וע"ע שוה קריתים . ( ומסתבר שיש זיקה בין המקום הזה לבין תמר הנזכרת בס' יחזקאל ( מז'יט , ( בתיאור גבולה הדרומי של הארץ , הדומה במקצת לתיאור הגבול שבס' במדבר ( לד , ג ה , ( ולפי זה אפשר שהמקום נמצא מדרום לים המלח , בצד מערב . הנחה זו יש לה סיוע בתעודות מן התקופה הביזאנטית שתמר ( ע"ע ) נזכרת בהן . בימי יהושפט פשטו על יהודה שכניה מעבר הירדן המזרחי : מארם ( בכתב יד אחד : מאדום , ( והנם בחצצון חמר , היא עין גדי ( דה"ב כ'כ . ( יש סבורים , שזיהוי זה נכתב בידי עו...  אל הספר
מוסד ביאליק