חציר.

— א ) מין שום' , Aiiium pormm L . והוא שנזכר כבמי יא'ה : זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם' את הקשואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השו מים ( במי יא'ה . ( ובידוע שהמצרים הקדמונים היו מגדלים את החציר בגינותיהם ומתבלים בו את מזונם . גם בימינו הוא  אל הספר
מוסד ביאליק