4. חצור.

— בדברי ירמיהו על הגויים באה גם נבואה : לקדר ולממלכות חצור אשר הכה נבוכדראצר מל ך בבל ( ירי מט'כח לג . ( בשבעים : , avP . f i c rfi paodioot ) T ?]? כלומר : לממלכת חצר , וגם בהמשך הנבואה פסי ל ; לג בא בשבעים חצר w avXip במקום חצור שבנוסח המסורה . 3 , Asor : V היינו חצור כשם ממלכה . בת"י ובפשי : חצור' כנוסח המסורה . בנבואה זו מתאר הנביא את שוד מקניהם' גמליהם ואהליהם של בני קדם בידי הבבלים ; ובוודאי מכוונת היא בכללה לפשיטות הענשין שערכו צבאות נבוכדראצר על הערבים בחורף שנת 599 לפסה"נ' וע"ע נבוכדראצר ; קדר . אין אנו יודעים על ממלכה של יושבי המדבר או ספר המדבר ששמה חצור . בערבית מכונים יושבי מקומות קבע , בהבדל מן הבדוים , אהל אל ח ^ יר — היינו יושבי החציים , שהם יישובים שיצאו מכלל מחנה נודדים ולכלל עיר לא הגיעו ( וע"ע חצר , חצרים . ( ומסתבר שאין ממלכות חצור אלא שם קיבוצי לארגוני השבטים הנושבים למחצה של הערביים שבמדבר סוריה ; והשווה גם ישי מב'יא : חצרים תשב קדר . א . מלמט' ידיעות כ ( תשט-ז L ,. , Kings , London 1956 , 32 , 71 ; A . MALAMAT , IEJ 6 ( 1956 ) , 254 RUDOLPH . Jercmia , 253 S ....  אל הספר
מוסד ביאליק