2. חצור.

- יישוב מצפון לירושלים' והוא נזכר כרשימת ערי בנימין שמימי נחמיה' לאחר נוב וענניה ולפני רמה ( נחמי יא , לג . ( יש סוברים שבשמה של חירבת חוור' השוכנת ממערב לכית חנניה' נתקיים זכר לשם הקדום , אבל מקום זה אין בו שום שרידים קדומים . אלט סובר שמקומה של חצור בקרבת ח'רבת חזור , באל בךג' או בנבי סמויל , אבל אין זו אלא השערה בלבד . ויש משערים שחצור זו היא בעל חצור' וע"ע . מייזלר , אטלס , 8-37 ג ; פרס ארץ-ישראל , אנצ' ב 271 , ב  אל הספר
מוסד ביאליק