מגופה בקבוק' עשויה שנהב, בדמות האלה חתחור (שטוו ו, המאה הט"ו ; ועי' לקמן טור ‭(269‬