לוח ח; מצודות המצודה הישראלית על שני שלביה ; מראה כללי מן האוויר (שטח ב ; מאות חי—ט' לפסה"נ)