חפרפרות.

— כיש' ב'כ' נאמר : ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתהות לחפר פרות ( ובמגילות הגנוזות יש' נוסח א : ' לחפרפרים — במלה אחת ) ולעטלפים . וכבר התקשו הקדמונים בפירוש הדיבור "לחפור פרות" ונחלקו בו התרגומים הע' תיקים' שרק האחד מהם' הוולגאטה' רואה בו שם בעל חיים' ומתרגמו - ) Taipae חלדים . ( מפרשי ימי הביניים מביאים שני פירושים , אחד הרואה את נוסח המסורה עיקר' ומפרשו כשתי מלים : לחפר פרות - כלומר חפירות' בורות' ואחד הגורס תיבה אחת : חפרפרות' שעניינה מין בעל חיים . אם נקיים את הגרסה חפרפרות' אפשר שהוא שם קיבוצי לחיות החופרות כאדמה ( עכברים' חלדים' חולדות וכיו"ב ;( אבל מסתבר יותר שאין זה אלא שם נרדף לחולד ( ע '' ע . ( שיינהאק , תולדות הארץ א , כד ; שווארץ , תבואות הארץ , שסט ; י . אהרוני , תורת החי ( יונקים ועופות , ( תל אביב תרפ"ג ; 36 , מרגולין , זואולוגיה ב , , 116 C 50 , 453 1908 , 39 , 41 1869 , 86 ; E . Lotw , Festschrift 7 u Eliren dcs Dr . A . Harkavy , St . Pctcrrburg TKISTKAM . FFP , 14 ; idem , NHB , 120 ; 1 . G . WOOD , Bible Animals , London א » נ  אל הספר
מוסד ביאליק