חפרים.

— מקום בנחלת יששכר ( יהו' יט'יט ' ( הנזכר כתוך שאר מקומות אחר יזרעאל' כסולות ושונם ולפני שיאון ואנחרת . גרסת השבעים -, Ayeiv : B ; AyeQaei / n : A אבל מרגליות משחזר על יסוד כת"י : . AcpaQtiv אין לקבל את ההנחה שחפריים זו נזכרת ברשימת שישק ( מס' ' ( 18 מאחר שלפי סדר העניין שם מכוון שם זה ליישוב השוכן בעמק הירדן ( וע"ע ארץ ישראל , [ ח ' 1 טור . ( 716 יש מזהים עם חפריים וסביבתה את שני המקומות המכונים עפר הנזכרים ברשימת תחותימס הגי ( מסי ;( 54—53 אבל אין קיום לזיהוי זה אלא אם כן חפריים היא היא עפרה ( ע"ע . ( אף על פי שעפר סמוכה שם לאנחרת' ספק אם ראויה הנחה זו שתתקבל' מפני הקושי הלשוני של חילוף חי"ת ועי"ן' ועיי להלן . בתיאור נחלת יששכר מונה הכתוב את ערי השבט קבוצות קבוצות' שסדרן אינו ברור כל צרכו מחמת קשיים שבזיהוי אחדות מהן . זיהויה של חפריים או איתורה בקירוב' תלוי ביחסה לשכנותיה' ועוד לא נתברר לאשורו' אם שייכת היא לקבוצת שיאון ואנחרת ( שמחוץ לקבוצת יזרעאל ' ( או לקבוצת כסולות ושונם ; ושמא התיבה יזרעאלה עומדת בפני עצמה' ומציינת את תחומה הדרומי של נחלת יששכר או תחום שמחוץ לנחלת יששכר הגובל ב...  אל הספר
מוסד ביאליק