1. חפר.

- משפחה גדולה' שהתייחסה על שבט מנשה , ויש סוברים שמוצאה כנעני ( ע"ע . 2 חפר . ( לפי רשימת היחס' שנשתמרה ביהוי יז'ב' חפר הוא אחד משבעת בני מנשה ; ארבעה מהם , והם אביעזר , חלק , שכם ושמידע' נזכרים בחרסי שומרון כשמות נחלאות של משפחות בארץ שומרון ; וכמותם גם נועה וחגלה , שהן בנות צלפחד בן חפר לפי רשימות היחס' שנשתמרו במקרא ( במי כו'לג , ועוד . ( כנגד זה היתד , רווחת המסורת' שצלפחד הוא בן חפר בן גלעד כן מכיר בן מנשה ( במי כו'כט לג ; כז'א ; יהוי יז'ג ' ( כלומר צלפחד בן חפר נכלל ברשימות היחס של משפחות גלעד שבעבר הירדן מזרחה . סתירה זו במסורות' שנשתמרו במקרא' מסתברת כהד לתהליך ההתיישבות וההתנחלות של משפחות מנשה בעבר הירדן מערבה' ובכלל ן משפחות שראו עצן ! ן כחלק ממשפחת חפר בארץ גלעד' והוכ לעו במשפחות מכיר . וע"ע גלעד ; . 2 חפר ; מכיר ; מנשה ; צלפחד . QSt 1929 , 228 SS . ; NOTH , System , 122 ss . W . F . ALBRICHT , JPOS 5 ( 1925 ) , 28 SS . ; W . J . PHYTHIAN-ADAMS . PEF נ"מ  אל הספר
מוסד ביאליק