מקומות בבבל שבד,ם נערכו חפירות, החל בראשית החפירות בארץ זו