2. חסה.

— עיר הנזכרת בתיאור גבולות אשר : ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צר ושב הגבול חסה ויהיו תוצאותיו הימה מחבל אכזיבה ( יהוי יט'כט . ( בשבעים , Zovaa : A כלומר סוסה , ובדומה לכך גורסים כתבי יד אחרים של השבעים . בשבעים . B jaaeup לדעתו של מילר שיבוש של , Aaei ולדעתו של מרגליות שיבוש של — Aaco צורת השם שבמסורה אפשר לפרשה כלשון מחסה . זיהויה של חוסה לא הוברר . רבים נתנו את דעתם על העיר אושו ( שי"ן אשורית = סמ"ך שמית מערבית ) הנזכרת בכתובת סנחריב בין מחלב ואכזיב , כלומר העיר המכונה במכתבי אל עמארנה בשם = ) u-zu אוסו , קנ ' 148 ' שוי ' 11 ועוד ) וברשימותיו של סתי האי בשם אות ( ו ' ( היא , TJaXaixvQoc של המקורות ההליניסטיים' עיר חוף השוכנת מול האי צור ( לדעת נות' תל מעשוק' ולדעת רוב החוקרים תל א יאשךיה , 3 ק"מ מדרום לתל מעשוק . ( אבל זיהויה של עיר זו בחוסה מוטל בספק' לפי שהכתיב המצרי אינו מתיישב יפה עם ביטוי העיצור הראשון בחי"ת . כמו כן מסתבר' שהעיר חוסה שכנה לא על שפת הים אלא היתה קצת מרוחקת ממנו . אין יסוד לזהות את חוסה עם ח'ז , עיר הנזכרת בכתבי אל עמארנה ( קני ' 175 שוי ' 176 ; 43 ' 3 שוי . ( 62...  אל הספר
מוסד ביאליק