1. חסה.

- מבני מררי ( דה"א כו'י ' ( אבי משפחת שערים ( שם' שם ; שם , טז ) הממונה על שער שלכת ( שם , טז . ( כנראה כיהן אבי המשפחה מקודם לפני ארון הי בבמה אשר בגבעון' לפי שבין משרתי הארון נזכרים שם עובד אדום ואחיהם ששים ושמונה ועובד אדום בן ידיתון וחומה לשערים ( דה"א טז'לח . ( אבל גרסת הפסוק אינה ברורה , ויש סוברים , שנוסף השם חוסה על פי הכתוב בדה"א בו' ד ה' המזכיר את משפחת חוסה אחרי משפחת עובד אדום . משמעות השם היא כנראה מחסה' והשווה את השם מחסיה ( ועיי להלן . 2 חסה . ( ויש עוד אפשרות לראות בחסה מבטא פיניקי של חס ובסיומת ה —תחליף של יסוד תיאופורי ; והשווה את השם השמי מערבי חסאל' כלומר האל חס' הבא בתעודות מארי . ^ Leiden 1950 , 81 ROTHSIEIN-HAENEL , 295 SS . ; C . F . JEAN , apud A . PARRO r , Sludia Mariana ,  אל הספר
מוסד ביאליק