חנתן.

— עיר בגליל' הנזכרת בתיאור גבולותיה של נחלת זבולון ( יהוי יט'יג יד ) בין רמון ( היום וז ' המתואר ה 3 עה ( ע"ע ) לבין גי יפתח אל ( ואדי חילךיה . (? עיר זו ידועה גם משני מכתבים ממכתבי אל עמארנה . באחד מהם ( קני ' 8 שוי 13 ואילך ) קובל מלך בבל בפני פרעה אמנחתפ הרביעי על כך' ששני מלכי כנען' והם שמאד מלך שמחיונ ( שמעון' היא שמרון' וע"ע ) ושרת מלך עכו' שהתנפלו על שיירת סוחרים בבליים בעיר ח'נתונ אשר בכנען' הרגום ובזזו את שללם . במכתב אחר ( שם' מסי ( 245 מודיע בךדי מלך מגידו לפרעה' שזךת ( שרת ) מלך עכו קיבל לידיו את לבא : מלך שכם' שנאסר במגידו' על מנת לשלחו בספינה למצרים' אבל כדרך' כשהיה בעיר ח'נתונ' שלחו הביתה חפשי תמורת כופר כסף . מן הידיעות הללו יש להסיק' שהנתון היתה בתקופת אל עמארנה תחנה חשובה בדרכים הראשיות' שהלכו מבבל דרך הגליל המערבי למצרים ומחוף הים לפנים הארץ . העיר ח'נתונ' היא חנתן' נזכרת גם ברשימת ערי ארץ בית עמרי ( ארץ ישראל ' ( שכבשן תגלת פלאסר השלישי בשנת 732 לפסה"נ' היינו ביחד עם ערים אחרות שבגליל  אל הספר
מוסד ביאליק