חנן.

- א ) אחד מבני בנימין מראשי האבות ( דה"א ח'כג — . ( ב ) הצעיר בבני אצל ממשפחת שאול המלך ( שם ח 'לח ; ט'מד . ( -ג ) כן מעכה' אחד מגיבורי דויד ( שם יא'מג ' ( שאינו נזכר ברשימת גיבוריו בשמ"ב . — ד ) בן יגדליהו , שלבניו היתה לשכה בבית המקדש בימי ירמיהו , ובה ביקש ירמיהו להשקות את בני הרכבים יין ( ירי לה'ד — . ( ה ) ראש משפחת נתינים ( ע"ע ' ( שמבני משפחתו עלו עם זרובבל ( עזי ב'מו ; נחמי ז'מט — . ( ו ) מנכבדי העם שהיו בימי נחמיה , ואחד מן העומדים ליד עזרא בקריאת התורה ( נחמי ח'ז , ( ואפשר שהיה מחותמי האמנה ( שם י , יא — . ( ז ח ) מראשי העם שחתמו על האמנה ( שם שם'כג'כז ; והשווה לעיל ו — . ( ט ) בן זכור בן מתניה שהיה מן הממונים על האוצרות של המעשרות ( שם יג'יג . ( בשבעים , Avar : B וחסר מנחמי ח'ז ; י יא'כז ; ' Favuv : S או . Avav השם חנן שכיח בחומר האפיגרפי העברי , הפיניקי וה ארמי , ולפי הנראה כבר נזכר באוסטרקון מבית שמש ( המאה הי"ב ' (? אבל בכל מקום שהוא בא ספק הוא אם יש לקרוא חנן או חנן ( בכתבי היתדות . ( Khanunu וכן נמצא השם בתעודות שבכתבי היתדות מארץ אשור ומניפור .  אל הספר
מוסד ביאליק