חנמל.

- מלה זו באה בתהי עח'מז ( יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל . ( המתרגמים והמפרשים פירשוה אבן ברד , כפור' קרח' קרה גדולה' אבן גדולה . הראב"ע -.מין ארבה ; וכן פירשו התרגום הארמי ורש"י לפי המדרש . פירוש זה אינו נראה' ואפילו מדברי המדרש לא מוכח אם נתכוון לארבה דווקא . ועוד : כידוע שהשקמה היא אחד העצים המעטים שאין הארבה פוגע בהם כלל . לדעת ש . יהליעם חנמל הוא לשון נקייה לכינה . ואף הוא מביא ראיה מגופו של המעשה' שגם בימינו תוקפות המוני כנימות את פירות השקמה . מכת הכינים היא אחת משלוש המכות' שלא הוזכרו במזמור הנ"ל . לספרות ע ע ארבה ; ועוד : ש . יהליעם , עולם החי בימי אבותינו , המשק החקלאי ז , תל אביב 9 , 10-1-1 _ " „ S . BOCHARTUS , Hierozoicon 2 , London 1663 , 444 J ft  אל הספר
מוסד ביאליק