תבליט מצרי ממקדש כום־אומבו (מצרים העליונה) המראה כלים וקמיעות ששימשו במלאכת החניטה (התקופה התלמיית)