חנוך.

- א ) בנו של קין ( ברי ד' יז . ( גם חנוך זה וגם חנוך בן ראובן ( ועי' לקמן ד ) הם בכורי בכוריהם של מייסדי המשפחות ( כאן של קין וכאן של יעקב ' ( ואפשר שנקראו בשם חנוך מפני שבהם נתחנך הדור השלישי . ודומה שבשמו של חנוך בן קין נרמז גם עניין החנוכה' חנוכת העיר הראשונה שנבנתה בעולם ( שם : ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך . ( —ב ) השביעי בשורת אבות העולם משושלת שת ( ברי ה'יח כד ; דה"א א'ג . ( בפרשת חנוך שינה סי בראשית ממטבע הלשון שהוא נוהג בשאר אבות העולם . במקום : ויחי חנוך אחרי הולידו — נאמר בפסי כב : ויתהל ך חנוך את האלהים אחרי הולידו' ובמקום : וימת — כתוב בפסי כד : ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אותו אלהים . גם מספר שנות חייו ' ( 365 ) שהוא כמניין ימות החמה' מופלא הוא . כל זה מעיד על אופי מיוחד ועל חשיבות מיוחדת' שהיתה המסורת מייחסת לחנוך . הוא ראש הדור השביעי מאדם' ומכאן חשיבותו וזכות מעמדו המיוחד במינו " ) כל השביעיים חביבים" פסיקתא דר"כ' חוצי באבעו דף ' ' קנד—קנה' ובשאר ספרים . ( אף במסורת הבבלית המלך השביעי שבשורת המלכים שלפני המבול ( ומצד זה הוא מקביל לחנוך בן ירד שבמקרא...  אל הספר
מוסד ביאליק