חנה.

- אשת אלקנה מן הרמתים צופים ואמו של שמואל הנביא . סיפור חנה במקרא פותח את תולדות חייו של שמואל . מבחינה ספרותית דומה הסיפור לסיפורי הולדת יצחק' יוסף ושמשון . כל אותם הכתובים רעיון משותף להם' שהאשה חשוכת הבנים סופה שהיא יולדת' ברחמי האל , את בחירו של-האל' האיש הקובע את תולדות האומה בדורו . תפקידו זה כבר נקבע קודם לידתו' והשווה : בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך ( ירי א'ה . ( קרבתו של סיפור חנה אל הסיפורים הנ"ל מתגלה גם בפרטים שונים . בדומה לסיפור רחל מודגש גם כאן הניגוד בין העקרה לבין צרתה' המבורכת בבנים ( שמ"א א'ז ' ( וגם כאן נרמז לדבר המפורש בסיפורי יעקב ונשיו' שהאשה העקרה היא האהובה על בעלה ( שמ"א א'ה'ח . ( וכן מקביל סיפור חנה לסיפור שמשון' שדרך לידתו של הילד קובעת את הקדשתו לאלהים . סיפור חנה מתרקם כולו על רקע עליית אלקנה ונשיו לזבח הימים בשילה' הוא המקום שבמקדשו עתיד היה שמואל לשרת את ה / על כן נאמר בראש הסיפור שקיימה משפחת אלקנה את מצוות העלייה בקביעות ישמ"א א'ג . ( וכאילו בהיסח הדעת עובר הסיפור מכאן לעניין חנה' שבשעות עלייה אלו לעגה לה צרתה על עקרותה וגבר כאבה הצורב ש...  אל הספר
מוסד ביאליק