חנדד.

— אבי משפחת לויים . בני חנדד' בניהם ואחיהם הלויים נזכרים עם המנצחים על עושי המלאכה בבניין בית האלהים בימי זרובבל ( עזי ג'ט . ( אבל מצד צורת הלשון אין המלים הללו מתחברות יפה לשלפניהן' ולפיכך אפשר שאינן אלא הוספה . גם בין בוני חומת ירושלים בימי נחמיה נזכרים הלויים ביי בן חנדד ( נחמי ג'יח ' ( ובנוי בן חנדד ( שם , כד , ( והוא כנראה בנוי מבני חנדד הלוי שהיה ' אחד מן החתומים על האמנה בימי נחמיה ( נחמי י י . ( לפיכך ' מסתבר' שגם בשמות בוי בן חנדד ובנוי בן חנדד יש לראות את חנדד כשם משפחה' ולא כשמו הפרטי של אבי בוי או אבי בנוי . השם חנדד אינו יחיד במינו הן מצד צורת מבנהו והן מצד מרכיביו . מצד הצורה והמרכיב הראשון דומים אליו השם חנאב שבחרסי שמרון , בפיניקית השמות חנבעל' חנמל ך' חנמלקרת' חנעשתרת' חנצד' בצאפאית השם חנאל , בתד מורית השם חנבל . נות רואה במרכיב חן קיצור של חנן' והוא מביא ראיה לכך מן השם יהוחן' הנמצא בכתבי יב בצדו של השם יהוחנן ; ולפי זה פירושם של השמות הנ"ל האל חנן , ועניינם הבעת תודתם של ההורים על הילד כמתנת חסד של האל ( והשווה לכאן את השם חנניה . ( אבל ני קוד המסורה חנךד רומז לכך...  אל הספר
מוסד ביאליק