1. חמת.

— ברשימת היחס שלמשפחות דרום יהודה כתוב : ומשפחות סופרים ישבו ( קרי ישבי ) יעבץ תרעתים שמעתים שובתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב ( דה"א ב'נה . ( לדעת רוב החוקרים אין הקינים הנזכרים כאן אלא הקינים' ואין בית רכב אלא בית הרכבים ( ירי לה'ב . ( ואם נקבל סברה זו' הרי חמת הקיני אביהם גם של רכב וגם של אותן משפחות הקינים המאורגנות באיגודי סופרים שנספחו כגרים על משפחת יעבץ החשובה שבדרום יהודה . לזיהוי הקינים עם הקינים מסייעת הגרסה קינים הבאה גם בדה"א בכמה כתבי יד וכן ידיעות המקרא על הקינים שבדרום יהודה ( שופי א'טז ; שמ"א טו'ו . ( אבל זיהוי בית רכב עם הרכבים מסופק הוא אף על פי שגם הקינים וגם הרכבים ידועים בנודדים ויושבי אוהל . שימוש הלשון אבי בית פלוני במשמעות אבי המשפחה אין לו דוגמה ברשימות היחס ש בספר דברי הימים' פרקים ב ; ד . כנגד זה מרובה שם מספר האישים המכונים בתואר אבי מקום פלוני ( דה"א ב'כד' מב'מט ; ד'ג'ד'יא'יד'יז'יח'יט'כא . ( מכאן הסיק קליין שגם הלשון אבי בית ירכב משמעותו ראש מקום יישוב המכונה בית רכב ( לדעתו הוא בית המרכבות' וע"ע — . ( אף העיר קליין שאין עדות נוספת להנחה שהיו קשרי ...  אל הספר
מוסד ביאליק