חמשית.

- מונח בנייה הבא פעם אחת במקרא' בתיאור פתח הדביר שבמקדש שבנה שלמה ( מל"א ו'לא : ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית . ( וכבר שיערו פרשנינו שבימי הביניים' שהכוונה לצורתן של מזוזות הפתח ; רש"י אומר : מזוזות חמשית — חמשה צלעות היו למזוזות ולא היתה מרובעת ; ורד"ק : כי איל הפתח ומזו זותיו היו בתכונת חמשית שהיתה המזוזה חמש צלעות זו לפנים מזו . פירושו של רד"ק נראה ביותר לאור הממצאים הארכיאולוגיים החדשים' שיש בהם תשבצי שן בצורת מלבני חלונות מגורעים פעמיים או שלוש ( עי' כרך א' הציורים שבטוריב ( 767 ' 766 זו לפנים מזו ( כלשון הרד"ק . ( ' וכנראה גם מלבניו של פתח הדביר היו מגורעים חמש פעמים מגרעת לפנים ממגרעת במשקוף = ) איל ) וכמזוזות ; וקרוב יותר' שהיו שלוש מגרעות מכל צד ( חזית הפתח ואחוריו ' ( ובסך הכל חמש צלעות . ואין צורך לומר' שלא היו מגרעים את הסף , כדי שלא להכשיל את העוברים בפתח' כשם שספי החלונות הנ"ל אף הם אינם מגורעים .  אל הספר
מוסד ביאליק