חמט.

- אחד משמונת השרצים שעליהם נאמר בויקרא ( יא'ל ) שנבלתם מטמאת אדם וכלים במגע . לדעת כל התרגומים החומט הוא בעל חיים ממחלקת הזוחלים : ; Repiiiia בשבעים : ; lacerta : V-j , aavqa בפשי : חולמטא ; ת"א : חומטא ; ת"י : קיצונא,- רס"ג תרגם : חרבא ( הוא הזיקית , — ; chameleon במהדורות המקובלות כתוב : חדבא ;( בתרגום השומרוני לתורה : קכדא . המשנה מונה את החומט בין "אלו שעורותיהם כבשרם" ' ( חולי ט'ב , ( כלומר שעורם דבק לבשרם כל כך' שאין להפריד ביניהם ( אהרוני . ( גם בתלמוד נזכר החומט פעמים אחדות , אלא שקשה לרדת לסוף דעתם של רז"ל ולקבוע בדיוק לאיזה בעל חיים נתכוונו . רש"י פירש לימצ"ה , כלומר רכיכה או שבלול ; limace ) והשווה פירושו לדבי ח'ד . ( כן גם דעתו של חזקוני : לימצ"ו . אף רד"ק סבר כרש"י אלא שהוא מביא גם דעה אחרת : ברב"ו ( ברכ"ו , ( ואולי אין זה אלא סירוס של כרבו חרבא , כדעת רס"ג . אבן גינאה סבר כרםי'ג : חרבא . ראבייע כולל את כל שמונת השרצים בהערה : גם אלה השמונה לא נוכל לדעתם באמת . גם העופות , כי אם מדברי קבלה . לדעתו של רלב"ג החומט הוא אלברי"נה , והוא מן השרצים הארסיים הממיתים .  אל הספר
מוסד ביאליק