ח'מורבי.

-מל ך בבל , שמלך בשנות 1686-1728 לפסה"נ' לפי הכרונולוגיה של אולברייט' או בשנות , 1750—1792 לפי הכרונולוגיה של ס . סמית ( וע"ע כרונולוגיה , ( והוא השישי למלכי השושלת הראשונה של בבל . [ א ] השם . — שמו של מל ך זה הוא אחד מקבוצה גדולה ומובהקת של שמות פרטיים מיסופוטמיים , שהם שמיים ואינם אכדיים ; כבר אנו מוצאים קצתם בתקופה האכדית ( סוף האלף הג' לפסה"נ ) ' ושכיחים הם ביותר ומצויים במקומות הרבה בימי השושלת הראשונה של בבל , ולאחר מכן הם נעלמים כמעט בבת אחת . בספרות המדעית מכונים הם אמוריים או כנעניים מזרחיים או שמיים מערביים' והוא גם כינויו של הדיאלקט השמי שהם העדות האחת למציאותו' אבל עדיין חלוקות הדעות על מוצאם של בעלי השמות הללו ועל טיב הלשון שדיברו בה ומעמדם המדיני ( וע"ע אמרי . ( חוץ ממועטים ממלכי לרסה שקדמו לאלה במקצת ונקראו גם הם בשמות אמוריים , אנו מוצאים מלכים בעלי שמות כאלה לראשונה על כיסאות המלכויות במיםופוטמיה בימיה של אותה שושלת ראשונה של בבל . וראוי לציון , שהשם ח'מורבי יש בו משום חידוש המסורת האמורית בשושלת זו' שהרי לאחר ימיהם של שני מלכיה הראשונים' היו בני משפחת המלכות מתקראים ...  אל הספר
מוסד ביאליק