2. חמון.

— עיר לויים בשבט נפתלי שניתנה לבני גרשום ' ( דה"א ו'סא . ^ בשבעים . ( ran ) Xa / uo & : Luc . , B כנראה היא היא חמת דאר ( ע"ע ) שבמקור המקביל ביהו' כא' לב ! ויש המזהים אותה עם חמת ( ע"ע ) שביהוי יט'לה' והוא הטעם של גרסת השבעים הנ"ל . ואילו אולברייט העלה סברה שברשימה המקורית באו שני השמות זה בצד זה' ועל שום הדמיון שביניהם נשמט האחד ברשימה שבסי יהושע והשני ברשימה שבסי דה"א . קליין , מחקרים ג 8 , 4 , 0 , וחט yv New York 1945 , 53 , 71—72 ROTHSTEIN-HAENEL , 125 ; W . F . ALBRIGHT , L . Ginzberg Jubilee \ ' 01  אל הספר
מוסד ביאליק