חם.

— אחד משלושת בניו של נח' ולפי ברי ט'כד' הצעיר שבהם . מכאן דייק הרמב"ן' שהכתובים המונים את  אל הספר
מוסד ביאליק