חלקיהו, חלקיה.

-א ) אביו של אליקים אשר על הבית ( ע"ע ) בימי מצור סנחריב על ירושלים ( מל"ב יח'יח ; ישי לו'ג . ( —ב ) הכהן הגדול בימי יאשיהו . הוא מצא את ספר התורה בבית המקדש בשעת בדק הבית בשנת שמונה עשרה ליאשיהו ונתנו לשפן הסופר שקראו לפני המלך . לאחר מכן השתתף חלקיהו במשלחת אל חולדה הנביאה' והיה מפקח על מעשה התיקונים בעבודת האלהים ובטיהור המקדש ( מל"ב כב'יב-יד ; כג'ד . ( בדה"ב לה'ח' נמנו חלקיה וזכריהו ויחיאל כנגידי בית האלהים בחג הפסח שנעשה בימיו של יאשיהו' והראשון שבהם הוא חלקיהו הכהן הגדול . לפי רשימות היחס של בני אהרן ( ע"ע ' ( שבדה"א ה'כח מא ; ט'י יא' שם אביו של חלקיהו הוא שלום' או משולם . חלקיהו בן משולם נזכר בייחום אבותיו של עזרא ( עזיז'א ) וגם של שריה' משרי העם היושבים בירושלים בימי נחמיה ( נחמי יא'יא ;( קרוב לוודאי שהוא הוא הכהן הגדול שבימי יאשיהו' אלא שברשימות אלו לא נמנו הדורות ברציפות . וע"ע יאשיהו . אם נכונה הסברה' שחלקיהו הוא הכהן הגדול הראשון לבית צדוק' שעם התמנותו שב בית כהנים זה לכהונה גדולה לאחר שפסק מלשמש בה בימי שלמה ( ועי' כרך א' טור ' ( 132 אפשר שהריפורמה של יאשיהו כרוכה בתמורה ש...  אל הספר
מוסד ביאליק