חלמיש.

— שם זה בא בלשון השירה שבמקרא במשמעות אבן קשה' ועל פי רוב בתקבולת אל השם צור ( תה' קיד'ח ' ( או בצירוף חלמיש צור ( דב' לב'יג ' ( או צור חלמיש ( שם ה'טו ' ( ואף פעם אחת בתקבולת אל הרים ( איוב כח ' (\ ומשמעותו שם סלע שההר עשוי ממנו . מצד העניין מתאימה השוואתו של נלדקי אל הערבית ' ^ - ^ - שהיא אבן צור . באכדית מצויה המלה , eimcshu , eimushu וכנראה הוא שמו של היהלום b ) nrrcsn rt בדומה לערבית י o ~ U risches Glossar , Roma 1937 , 98 TH . NOELDLKR , ZDMG 40 ( 18 S 6 ) , 728 ; A . DEIMEL , Akkadisch-summe- נה"ט  אל הספר
מוסד ביאליק