חלמות.

—המלה חלמות באיוב ו'ו ( אם יש טעם בריר חלמות ) סברו בה רוב המפרשים' שהיא שמו של מין צמח ( כהוראת הלמיתא בארמית ' ( או שמשמעותה חלמון של ביצים . כנגד פירושים אלו' שאינם הולמים את העניין' פירשוה אחרים ( עי' בדברי רש '' י לפסוק ) מלשון חלומות' והוא כנראה גם כוונת השבעים שתרגמו . y . emi ; iv Qij / xaaiv לשיטתו הול ך גם טור סיני המיישב לפי פירוש זה את כל הפסקה ( ו'ג ז ' ( המתארת את חלומות האימים שאלהים מחריד בהם את איוב ; בחלומות אלו עורכים ביעותי אל שדי שולחן לאיוב ( יערכוני ; פסי ד ) ומשקים אותו מחמת רוקם הארסי חסר הטעם , שנפשו סולדת מלשתותו . ' ורוק זה הוא הנקרא בפס' ו , גם תפל , כהוראת , J * וגם ריר חלמות' ריר הדמויות האלהיות שבחלום' המשקות בו את איוב . טור סיני , איוב 08 ,  אל הספר
מוסד ביאליק