חלום.

-נא ] מהותו ומיונו בימי קדם . 1-. מקורות . — כעדויות הכתובות של תרבויות המזרח הקדמון חווית החלום משתקפת בכמה פנים . מקצת תעודות רושמות — ואפילו משתדלות לתאר — חוויה זו המסוימת והמיוחדת במינה' כמין תופעה פסיכולוגית ; ומהן שבאות להעמיד שיטה "ילידת בית" להסברת מהותו של החלום . בתעודות אחרות אנו מוצאים תכנם של חלומות' שמהם אנו מכירים את "דגמי החלומות" שנתייחדו להן לתרבויות השונות ; ולא זו בלבד' אלא שפותחים הם לנו פתח ראייה חשוב בטיבו וערכו של החלום כל עצמו ובמשמעות הדתית המקופלת בו . פעמים הרבה היו הסופרים משתמשים בחלום בכוונה תחילה כמכשיר לתכליות שונות שבאמנות' כגון להמחשת מערכי הרוח שבמעמד מסוים או להבלטתם של אירועים עיקריים בסיפור המעשה' או להכשרת דמיונו של " הקורא" וזירוזו' וכיוצא באלה . בכמה וכמה תעודות דתיות , ואפילו מופלגות הן זו מזו בעניין ובסגנון' אנו מוצאים דברים המעידים על מעמדו של החלום בתחומי החוויה הדתית ומעשי הפולחנות המיוחדים לתרבויות שאותן תעודות שייכות להן . יש מקומות שמשתמשים בתכנם של חלומות לצרכי ניחוש' כלומר להגדת עתידותיו של החולם' ומתוך הדרישה העיונית שדרשו המומחים ל...  אל הספר
מוסד ביאליק