חלבון.

—שם מקום שמצפון לדמשק . בשבעים ; Xs ? . f > wv : B . XeiSowv : A יין חלבון שסחרה בו דמשק עם צור נזכר בקינה על צור ביח' כז'יח . על פרסומו של היין שנשתבחה בו חלבון בימי קדם יש לנו ידיעות ממקורות חיצוניים . בתעודות בבליות מימי נבוכדראצר השני נזכר היין של Khiibunu ולפי אסטראבון ( XV , 3 ) היד , יין חלבון { oho ; tx Hvnla ; 6 XalvfiwvioO מוגש בחצר מלכי פרס . מקומה של חלבון כ 25 ק"מ מצפון לדמשק' במעלה ואדי חלבון שממזרח הר מול הלבנון' והיום שוכן שם הכפר ח'לבון . ( 0 ^ " ) במקום נמצאו שרידים הליניס טיים ורומיים ושרידי מדרגות ( טיראסות ) עתיקות המעידות על גידול אינטנסיבי של הגפן בימי קדם . גם היום ידוע חבל ארץ זה בענביו המשובחים' שהם מגידוליו העיקריים . במגילה החיצונית לבראשית ( יד'טו ) נזכרת חלבון כמקומה של חובה ( ע"ע . ( הורוביץ , ארץ ישראל ושכנותיה א ; 221 , אביגו—ידין , מגילה חיצונית לבראשית , ירושלים תשי"ז , ל 1 ,.,, GP 2 , 347 SMJD , TI 1 S , 285 — 287 ; ADEL-BARROIS , RB 42 ( 1933 ) , 255 — 262 ; ABEL , Neubabylonische Koniysinschriften , Leipzig 1912 , 32 s ., 50 s . ; Dus- FR . DELI ...  אל הספר
מוסד ביאליק