חלב ומוצרי חלב.

- משבייתו בני אדם את הבהמות היה החלב מוסיף ועולה בחשיבותו כאחד מן המזונות' וכל מקום שהיו תרבויות של צאן ובקר' בין שהוא חברה של נוודים ובין שהוא יישוב של קבע' היתה גם תרבות של חלב ומוצרי חלב . ומכאן גם חשיבותה של תרבות זו בפולחן וברפואה . [ א ] חלב -. מתוך המקראות המדברים על החלב נראה' שהוא משקה חשוב ביותר . בודנהיימר משער , שהחלב שבמקרא הוא חלב של צאן' ובעיקר של עזים ( השווה דבי לב'יד . משי כז'כז ;( אבל אין ספק , שגם חלב הבקר היה רווח ( השווה יש' ז'כב ; משי ל'לג . ( הבהמות המבויתות שאסרה התורה את בשרן , גם חלבן אסור' וכנראה לא שתו בני ישראל חלב גמלים , שהוא מזונם העיקרי של הבדוים כמה וכמה חדשים בשנה . על חשיבותו של החלב מעיד שימושו כלשון שבח לארץ בצירופו לדבש ( שמי ג'ח'יז ; ועוד ; וע"ע זבת חלב ודבש ;( או כלשון שפע ורוב טובה ( ברי מט'יב ; ישי ז'כב ; ועוד , ( וגם כלשון בעימות ויופי ( שה"ש ד'יא ; איכה ד'ז ; וגם ברי מט'יב' לפי פירושו של רי סעדיה גאון . ( גם שאר מקורות שהגיעו לידנו מארצות המזרח הקדמון' ובייחוד ממצרים' יש בהם תיאורים מרובים לחשיבותו של משקה זה' שראו אותו כמקור החיות . במצר...  אל הספר
מוסד ביאליק