חכליה.

— אביו של נחמיה ( נחמי א'א ; י ' ב . ( בשבעים ia ia לרוב Axe ^ א י Ax ^ ירק נ ~ לנחמ ' א'א ; , XekxEia וכנראה שיבוש הוא . השם חכליה אינו ידוע ממקורות אחרים . אפשר שאינו אלא משפט פעלי חכה ל ; ה ' בדוגמת שאר שמות המורכבים מציווי ושם הוויה המקוצר , כגון : הודויה ( ע"ע ' ( הודיה ( ע"ע ' ( וכיו"ב . „„ . GRAY , HPN , 221 ; TH . NOELDEKE , EB , 3279 תאוותו בתמר אחותו ; וכן הנביא מוכיח את העם ואומר -.חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו ( ירי ד'כב . ( בשימוש מיוחד בא לשון חכמה על כשרון המעשה במלאכה ובאמנות , כגון בשמי לה'י ואילך על מעשה המשכן : וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר ציוה הי , את המשכן , את אהלו ואת מכסהו , את קרסיו ואת קרשיו וכוי ; וכן כשמי לו , א : ועטה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן הי חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקדש לכל אשר ציוה הי וגוי ; ושם שם , ד : ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקדש וגו . ' [ ב ] חכמת ישראל וחכמת העמים בהשק פת המקרא . — המקרא מכיר גם בחכמה של עמי הסביבה , וכשבא הכתוב לשבח את חכמת שלמה , הוא אומר ( מל"א ה' י . ( ותרב חכמת שלמה מחכמת ...  אל הספר
מוסד ביאליק