חכירת קרקע.

- כללו של מושג זה הסכם , שמכוחו אדם משכיר אדמתו לחברו שיעבדנה ויאכיל את בעל הקרקע מפירותיה . יש כמה וכמה שיטות של חכירה השונות זו מזו לפי תנאי ההסכם , כגון.- שההיכר משלם לבעל הקרקע סכום קצוב ( בלשון התלמוד : שוכר , ;( שהוא משלם כמות קצובה של פירות ( בלשון התלמוד : אריס . ( ועוד יש מין חוכר המקבל אדמת בור מבעליה על מנת לשבחה ( בבבלי : שתלא . ( נא ] חוזי החכירה תפסו מקום חשוב בחייה הכלכליים של מיסופוטמיה מתקופת בבל העתיקה ואילך . ועדים לכך גם הסעיפים המרובים בספר החוקים של ח'מורבי , הדנים על דיני החכירה לסוגיה ( סעי ( 65-59 ; 47-42 ושפע התעודות של חוזים וחכירת קרקע שהגיעו לידנו . נראית סברתו של רבינוביץ האומר שנוםחאות החוזים עמדו אלפי שנה בלא שינוי בכמה ארצות של המזרח הקדמון . בחוזה אריסות מתחילת האלף הבי לפסה"נ שנמצא בשושן כתוב : פלוני קיבל ( שדה ) לעבד' יעבדו יטפל בו ויגדל פרי . בשעת העיבוד יקצור , ידוש ויזרה . תבואה ותבן יחלקו שווה בשווה . והנה טופס דומה לו דמיון מרובה בא בתוספתא ( הוצאת צוקרמאנדל' ב"מ ט' יג : ( אגור ואזרע ואנכוש ואחצר ואוקים כרי קדמך ואת תיתי ותיסב פלגי בעיבורא ותיבנ...  אל הספר
מוסד ביאליק