חכילה, גבעת החכילה.

- שמ גבעה במדבר זיף , ' שדויד הסתתר שם מפני שאול ( שמ"א כג'יט ; כו'א'ג . ( כשבעים לרוב : ; E % eXa בשמ"א כו'א : . XeX ^ iaO קונךר הציע לבקש את גבעת החכילה ברכס ההרים ט'הך אל כולה' שבין זיף ובין עין גדי . אבל דמיון השמות שעליו סמך מטעה , ואינו יסוד לזיהוי . ושמא יש לפרש את השם משורש חכל , היה כהה . וע"ע חכליה . £ ' //] C . R . CoNDtK , Tent Work 2 , London 1878 , 91 ; BOREE , AOP , 83 ב"מ קה'א . ( מלבד דיני החכירה באו בספר החוקים של חימורבי סעיפים מרובים ( סע' on— 2 < 5 על דיני ההפקד ' ( feud urn ) כלומר על דיני קרקעות שנתן המלך לחייליו' שיאכלו את פירותיהן . קרקעות אלו היו גם לאחר מסירתן קניינו של המל ך' אבל החייל היה רשאי להחזיק בקרקע כל ימי חייו' ולא היה אפשר להעביר את הקרקע לחייל אחר אלא במסיבות מיוחדות המוגדרות בחוק .  אל הספר
מוסד ביאליק