חירה.

— יושב עדולם שבביתו הכיר יהודה רעהו את בתו של שוע הכנעני ( ברי לח'א'ב'יב . ( ואפשר אף חירה כנעני . רבותינו דרשו את השם חירה כצורת משנה של השם חירם ( בר"ר פה , ד ; ועוד . ( אבל קיצורו של שם קצר כמו חירם אינו מסתבר . השם חירה נדרש במכילתא בסמיכות לדרשה על שם המקום פי החירות' שמשמעותו סלע' צור ( מכילתא בשלח פרק א ' ( ואפשר זו גם משמעותו של השם חירה .  אל הספר
מוסד ביאליק