חיצונים.

— עי' ספרים גנוזים וחיצונים . לפי מנאנדרום' חלפו מאה וחמישים וחמש שנה מתחילת מלכותו של חירם עד ייסוד קרת חדשת . התאריך המקובל לייסודה של עיר זו , לפי רוב המקורות , הוא שנת 813 / 4 לפםה"נ . ואם כן מלך חירם בשנות 936-969 לפסה"נ והחל למלוך אחר שלמה . אבל לפי יוסטינום u 8 < 6 ' 9 Trogi Epitoma Pompei ) התחילו בבניין קרת חדשת 72 שנה לפני ייסודה של העיר רומא , דהיינו בשנת 825 לפסה"נ , ואם נוסיף על תאריך זה 155 שנה נמצא' שנתמלך חירם בקירוב במחצית מי מלכותו של דויד 980 ) לפסה"נ ) וחשבון זה עולה יפה עם דברי יוסף בן מתתיהו ( נגד אפיון א'יח ' ( שבניין המקדש התחיל בשנת שתים עשרה לחירם . על התפשטותה של צור בימי חירם ע"ע פיניקית ; צור ; ועל יחסיהם של צור וחירם עם ישראל ע"ע כבול ; שלמה ; תרשיש . אגדות וסיפורים על חירם' ובייחוד על יחסי חירם ושלמה' רווחו בימי קדם , ונשתמרו במדרשי חז"ל' בקטעים ששרדו מחיבורי היסטוריונים הליניסטיים ובכתבי אבות הכנסייה הנוצרית . באנאלים של תגלת פלאסר השלישי אנו מוצאים את חירם מצור בין מעלי מס לאשור' בצדם של מנחם מישראל ואחרים . לזמנו של חירם זה יש לייחס את קערת הנחושת מקי...  אל הספר
מוסד ביאליק