חינוך.

— יש להבחין בין תפיסת החינוך שבמקרא ובין החינוך בישראל שבתקופת המקרא ; בין הדעות וההשקפות על החינוך האמורות במקרא , שהן מצטרפות לאידיאולוגיה חינוכית הקשורה בהשקפת העולם ובתפיסת החיים של מחברי הספרים' ובין המציאות החינוכית - תכנו של החינוך ונושאיו , דרכיו והישגיו - של ישראל בתקופת המקרא . נא ] המקורות לתפיסת החינוך של המקרא . — המקורות לתפיסת החינוך של המקרא כולם לפנינו בכתבי הקודש , ובעיקר בספרי החכמה של המקרא ( תהלים' משלי ' איוב' קהלת ) ובספרי החכמה החיצונים והגנוזים ( בן סירא' חנוך' ספר היובלים , תהלות שלמה' ועוד . ( ספרים אלה כוונה לימודית להם מעיקרם' להשמיע בנים מוסר ( מש' ד'א ;( ללמדם יראת ה' ( תה' לד'יב ;( להורותם ולהדריכם במעגלי יושר ( מש' ד'יא ;( למען ילכו בדרך טובים ( מש' ב'כ ;( להודיע אורח חיים ( תה' טז'יא ;( ללמד דעת את העם ( קה' יב'ט ;( לאשרו בדרך בינה ( מש' ט'ו , ( וכיוצא באלה . אף שאר ספרי המקרא גוון לימודי חינוכי טבוע בהם , הניכר גם בכמה לשונות מובהקים של לימוד וחינוך , האמו רים בתורה ובנביאים במפורש ( כגון דב' ו'ז : ושננתם לבניך ; דבי יא'יט : ולמדתם אותם את בניכם ; דב...  אל הספר
מוסד ביאליק