חילם, חלאם.

- מקום בעבר הירדן המזרחי שנלחם ' שם דויד בארמים ( שמ"בי ' טז יז . ( בשבעים.- . Allan מן התיאור שבכתוב' שדויד עבר את הירדן ובא לחילם להילחם בצבא ארם' מסתבר שהמקום הוא בצפונו של עבר הירדן . ומכאן הצעת סמנך לזהות את חילם עם , Ahfia , AXafia הנזכרת בחשמ"א ה'כו' שמקומה כנראה בבשן' מאחר שהיא נזכרת עם קרניים ובצרה . אף בוהל הציע לזהות את חילם עם עלמא' שבקרבת בצר אל חךיךי . אבל אבל מציע לזהותה עם עילאמון שבמורדות היבוק , בגלעד . אולברייט סבר שחילם נזכרת גם בכתבי המארות ( E 1 ) בשם , H Vm אבל נראית הסברה שסדר השמות בכתבי המארות מתחיל בדרום הארץ' ואף קריאת השם מעלה על הדעת את חרמה ( ע"ע' לפי מזר ) או חר ( בתוספת מיום , לפי ייבין ;( ועוד שחילם אינה נזכרת במקורות שלפני ימי דויד . ב . מייזלר ( מזר , ( ארץ-ישראל ג ( תשי"ד ; 22 , ( ש . ייבין , ארץ-ישראל ד ( תשט"ז ; 37 , ( מ . צ . סגל , ספרי שמואל , ירושלים תשט"ז , רצז ); N . GLUECK , AASOR 18— 19 ( 1939 ) , 241 ; W . DRIVER , Samuel , 288 ; F . M . ABEL , RB 32 ( 1923 ) , 518—519 ; idem , F . BUHL , ZDPV 13 ( 1890 ) . 41—42 ; G . SMEND , ZAW 22 ( 190...  אל הספר
מוסד ביאליק