חיאל.

— בית האלי ' אשר בנה את יריחו בימיו של אחאב ( מל"א טז'לד . ( נראים הדברים שחיאל היה אחד מנציביו של מל ך ישראל . עליו הוטל לבנות את יריחו כעיר מסכנות או בעיר מבצר אל מול מעברות הירדן' בשעה שנתמרדה מלכות מואב על ישראל ( ע"ע מואב . ( לפרק זמן זה יש לייחס גס את בניין המחסנים הממלכתיים ביריחו' והוא הדבר המעיד עליה על יריחו שהיתה עיר מסכנות . לדברי מחברו הישראלי של ספר מלכים ייסד חיאל את יריחו באבירם בכורו והציב דלתיה בשגוב צעירו / כדבר הי אשר דבר ביד יהושע בן נון , כלומר מגמת המסופר להדגיש שנתקיימה קללת יהושע ( יהו' ו'כו , ( שעה שהחרים להי את העיר וכל אשר בה ( שם' יז ;( הובעה גם הסברה שגרעינו ההיסטורי של הסיפור הוא מעשהו האכזרי של חיאל שהקריב את בניו בשעת ייסוד העיר והשלמת בניינה' אבל אין לסברה זו שום יסוד . מסתבר שחיאל הוא צורה מקוצרת של השם אחיאל' כדוגמת חירם ( אחירם ' ( וכן חיהו ( אחיהו ; באוסטרקון מתל קסילה ' ( חימל ך ( אחימל ך ' ( חאב ( אחאב ) ' וביו"ב' הידועים מחותמות עבריות שונות ( וע"ע אחיהו : יחיאל . ( י . קוטשר , קדם א ( תשיב ; 46—45 , ( ב . מ"זלר , ארץ ישראל א ( חשי"א ; 66 , ( נ ...  אל הספר
מוסד ביאליק