חטוש.

— א ) אחד מצאצאי זרובבל הנזכר ברשימה בדה"א ג'כב ; ואין ספק' שהוא הוא הטוש' מבני דויד' הנמנה בין העולים מבבל עם עזרא ( עז' ח'ב . ( זהות זו של חטוש שמצאצאי זרובבל עם חטוש שעלה עם עזרא' יש בה משום עדות עיקרית שצאצאי זרובבל או קצתם היו בגלות בכל . וחשיבות מיוחדת לדבר זה' לפי שפרשת זרובבל ( ע"ע ) מקוטעת היא במקרא' ולא פורש מה עלתה בסופו ומה היה גורל צאצאיו . ברשימה שבעז' ח , כתוב : מבני דויד חטוש : מבני שכניה מבני פרעש זכריה וגו' ואילו בעזרא ' החיצוני ח'כט' לפי , Zexevwv ix rd > v vicov AaviS ATXOVC , 6 : A דהיינו : מבני דויד חטוש בן שכניה . כנגד זה בדה"א ג'כב' נאמר : ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה , אבל כיון שלא נמנו אלא חמישה בני שמעיה אפשר שיש לגרוס : ובני שכניה שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה' ויהיו בניו של שכניה שישה ; וחטוש בנו של שכניה' כמו בעז' החיצוני . על סדר הדורות ברשימת צאצאי זרובבל ע"ע דברי הימים ( כרך ב' טור ;( 605 דויד' בית דויד ( כרך ב' טור — . ( 644 ב ) בן חשבניה מבוני החומה בימי נחמיה ( נחמי ג' י ;( לדעת רותשטיין' גם חטוש זה זהה עם חט...  אל הספר
מוסד ביאליק